Privacyverklaring EUR-IT B.V.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten, werknemers en overige bezoekers van onze website(s) of anderszins personen die gebruik maken van onze diensten.

Op de websites van EUR-IT B.V. (hierna ook: “wij” of “ons”) is de onderstaande Privacyverklaring van toepassing. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens (gegevens die verband houden met u of die uw identiteit tonen) verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

EUR-IT B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EUR-IT B.V. of gelieerde ondernemingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. EUR-IT B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– NAW-gegevens / telefoonnummer / e-mailadres
Om (online) contact met ons op te kunnen nemen, vragen wij een aantal gegevens van u op. De gegevens die opgevraagd kunnen worden, zijn dan uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mail. De gegevens die gevraagd worden wanneer u (online) informatie aangevraagd, worden gebruikt om contact met u op te nemen om uw vraag te kunnen beantwoorden.  Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om u aanbiedingen te kunnen doen of om informatie te verstrekken omtrent de dienstverlening van EUR-IT B.V. Wanneer u deze gegevens niet aan ons verstrekt, is het mogelijk dat EUR-IT B.V. uw vraag niet verder in behandeling kan nemen.

– Uw IP-adres
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EUR-IT B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Incidenteel houden wij u op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen rondom onze organisatie. Deze komen in de vorm van een e-mail u tegemoet en u kunt zich ten alle tijden afmelden voor deze dienst.

Ook zullen er periodieke managementrapportages gemaakt worden met gegevens uit onze database als stuurinformatie of om aan onze rapportageverplichting richting onze klanten te voldoen. Het betreft hier rapportages van kwaliteitsnormen. De rapporten worden geanonimiseerd aangeleverd op basis van totaaltellingen en gemiddelden.

Google Analytics

EUR-IT B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan EUR-IT B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EUR-IT B.V. heeft hier geen invloed op. EUR-IT B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld worden. Inhoudelijk betekent dit dat wij uw gegevens tot 1 jaar bewaren nadat deze aan ons zijn verstrekt, of 1 jaar na de laatste dag waarop u werkzaam bent geweest bij ons, tenzij de wet anders aangeeft.

Vier weken voordat uw gegevens uit onze database worden verwijderd, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om uw gegevensopslag te verlengen voor een additionele periode van 1 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EUR-IT B.V. kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

  • Ondernemingen in dezelfde bedrijvengroep als wij, zoals de moederorganisatie en/of zusterondernemingen;
  • Instanties of partijen aan wie wij uit hoofde van de wettelijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken;
  • Zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening. Dergelijke partijen kunnen hierbij uw persoonsgegevens onder ogen komen en verwerken. EUR-IT B.V. heeft met dergelijke partijen een verwerkingsovereenkomst gemaakt waarin afspraken staan omtrent het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens

Met uitzondering van bovengenoemde partijen verstrekken wij onder geen beding persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@eur-it.nl. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdracht (ook wel “dataportabiliteit” genoemd).

Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Beveiligen

EUR-IT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@eur-it.nl of EUR-IT B.V. t.a.v. Data Protection Officer, Daalwijkdreef 47, 1103 AD te Amsterdam. Dit zijn tevens de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is het Nederlands Recht bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing.

Wijzigingen

EUR-IT B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.